Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest firma Fruits Today Viktoriia Tarasova z siedzibą w Gdyni, ul. Turkusowa 17/46, NIP: 9581731364, REGON: 524426710. Fruits Today, jako administrator, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Fruits Today, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych, są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym dane są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), celów reklamowych, marketingowych, referencyjnych itp. W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne w celu zalogowania się i otrzymaniu dostępu do sklepu internetowego. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi zamówienia).

Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości. Fruits Today zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez kontakt telefoniczny lub internetowy. Uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać pod adresem e-mail: info@fruits.today.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych na naszych stronach kontaktuj się z nami: rodo@fruits.today.

DANE OSOBOWE

Firma Fruits Today szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Firma Fruits Today publikuje niniejszą Deklarację Ochrony Danych Osobowych, aby poinformować użytkowników o swojej strategii ochrony danych osobowych oraz stosowanych praktykach, jak również o możliwości reagowania na gromadzenie informacji o użytkowniku w Internecie i sposobie ich wykorzystania. Struktura witryn została zaprojektowana w taki sposób, aby można je było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Niniejsza informacja jest łatwo dostępna na stronie głównej i u dołu każdej strony www firmy Fruits Today

Firma Fruits Today przeprowadziła również weryfikację własnych praktyk ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej wytycznymi.

 • Witryny, których dotyczy niniejsza deklaracja.

 • Rodzaje gromadzonych informacji.

 • Dane osobowe dzieci.

 • Sposób wykorzystania informacji.

 • Komu udostępniamy informacje?

 • Możliwości postępowania

 • Preferowane możliwości postępowania z danymi osobowymi i rezygnacja.

 • Dane osobowe a firmy zewnętrzne.

 • Dostęp do danych i ich poprawność.

 • Ochrona danych użytkownika.

 • Zmiany w treści niniejszej deklaracji.

 • Kontakt z firmą.

W jaki sposób Firma Fruits Today wykorzystuje pliki cookie w swojej witrynie oraz w reklamach innych firm:

 • Pliki cookie

 • Zewnętrzne agencje reklamowe

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,4.5.2016, p. 1-88, zwane "rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

WITRYNY, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA 

Niniejsza Deklaracja dotyczy wszystkich witryn i domen, których właścicielem jest Firma Fruits Today

Odnośniki do witryn niezwiązanych z firmą Fruits Today

Witryny firmy Fruits Today mogą zawierać odnośniki do witryn firm zewnętrznych, opublikowane dla wygody i wiadomości użytkownika. Korzystając z nich, użytkownik opuszcza witrynę firmy Fruits Today Firma Fruits Today nie ma wpływu na te witryny, ani stosowane przez nie praktyki ochrony danych osobowych, które mogą się różnić od stosowanych przez firmę Fruits Today Firma Fruits Today nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za witryny firm zewnętrznych. Deklaracja firmy Fruits Today nie dotyczy danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się przekazać firmom zewnętrznym. Namawiamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych danej firmy przed przesłaniem jej swoich danych osobowych. Niektóre firmy zewnętrzne mogą udostępniać przekazane im dane osobowe firmie Fruits Today; jest to regulowane zasadami polityki ochrony danych osobowych danej firmy zewnętrznej.

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI

Niniejsza Deklaracja dotyczy danych osobowych, gromadzenia danych innych niż osobowe oraz tworzenia raportów zbiorczych.

Dane osobowe

To informacje dotyczące nazwiska i tożsamości. Firma Fruits Today wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkowników oraz oferowania wyższego poziomu usług. Użytkownik, który zdecyduje się udostępnić firmie swoje dane osobowe, nie musi się obawiać, że zostaną one wykorzystane do celów innych niż umacnianie współpracy z firmą Fruits Today Traktujemy poważnie zaufanie, jakie pokładają w nas użytkownicy. Firma Fruits Today nie sprzedaje, nie wypożycza, ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

Niektóre z witryn firmy Fruits Today umożliwiają zamawianie produktów i usług, uzyskiwanie informacji, zamawianie materiałów marketingowych oraz składanie podań o pracę w firmie Fruits Today Dane osobowe udostępnione na tych stronach mogą obejmować nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikatory użytkownika i hasła, dane rozliczeniowe i dane transakcji, dane karty kredytowej, preferowane sposoby kontaktu.

Użytkownik może również zostać poproszony o udzielenie informacji dotyczących swoich zainteresowań osobistych bądź zawodowych, danych dotyczących członków rodziny oraz doświadczeń z naszymi produktami i usługami, co ma na celu dostosowanie wyglądu witryny, usług lub sposobu komunikowania się do preferencji użytkownika oraz udoskonalanie produktów i usług. Udzielenie tych informacji dodatkowych nie jest obowiązkowe.

Dane inne niż osobowe

To dane dotyczące korzystania i eksploatacji serwisu niezwiązane z konkretną tożsamością. Firma Fruits Today gromadzi i analizuje dane inne niż osobowe w celu oceny sposobu korzystania z witryn firmy Fruits Today. przez odwiedzających. Gromadzone dane inne niż osobowe mogą obejmować informacje o stronach odwiedzonych na witrynach firmy Fruits Today, konkretne adresy URL1 odwiedzone na naszej witrynie, rodzaj używanej przeglądarki oraz adres IP2. Większość danych innych niż osobowe jest gromadzona za pomocą plików cookie lub innych technologii analizy danych. Strony www firmy Fruits Today wykorzystują pliki cookie, sygnalizatory www (web beacons) oraz inne technologie analizy danych i usługi personalizacji. Ponadto, firma Fruits Today zamieszcza swoje reklamy na innych witrynach, mogących wykorzystywać pliki cookie. W jaki sposób Firma Fruits Today wykorzystuje pliki cookie:

 1. URL (Uniform Resource Locator) to międzynarodowy standard umożliwiający identyfikację dokumentów i innych zasobów sieci World Wide Web.

 2. Adres IP to identyfikator komputera lub urządzenia używany w sieciach opartych na protokole TCP/IP, np. w sieci www. Sieci wykorzystują protokół TCP/IP do kierowania danych w oparciu o adres IP komputera docelowego. Innymi słowy, adres IP to numer automatycznie przypisywany komputerowi podczas każdorazowego łączenia się z siecią www, który pozwala serwerom na odnalezienie i zidentyfikowanie go. Adresy IP są potrzebne, aby użytkownicy mogli się porozumiewać za pośrednictwem Internetu, przeglądać jego zasoby i robić zakupy w sklepach internetowych.

DANE OSOBOWE DZIECI

Firma Fruits Today dba o ochronę danych osobowych dzieci, zachęcamy rodziców i opiekunów do czynnego zainteresowania działaniami i zainteresowaniami dzieci w Internecie. Firma Fruits Today nie gromadzi świadomie danych pochodzących od dzieci poniżej 16 roku życia, a witryny firmy nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Firma Fruits Today wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu oferowania im usług oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i informowanie o nowych produktach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych. Firma może czasem wykorzystywać dane użytkownika do kontaktowania się z nim w celu badania rynku produktów i usług firmy Fruits Today Użytkownik ma możliwość określenia swoich preferencji w zakresie takich kontaktów. Dane z karty kredytowej wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom. Dane te nie są wykorzystywane przez dostawców usług finansowych ani firmę Fruits Today do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług, chyba że użytkownik wystąpi o zatrzymanie danych karty kredytowej z myślą o kolejnych zakupach.

Aby zapewnić bardziej spójną i spersonalizowaną obsługę w ramach współpracy z Fruits Today informacje zebrane za pośrednictwem różnych usług mogą być łączone.

Dane inne niż osobowe są zbierane w celu tworzenia raportów dotyczących łatwości obsługi witryny Fruits Today, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści i łatwości obsługi witryny.

KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Firma Fruits Today nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez użytkownika o oferty produktów i usług. Prośba o zgodę użytkownika pojawi się przy udostępnianiu przez niego danych.

Firma Fruits Today współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy oferują klientom kompletne usługi i rozwiązania opisane w części "Sposób wykorzystania informacji". Dostawcy ci muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy Fruits Today i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla firmy Fruits Today Usługodawcy mogą się zmieniać, a firma Fruits Today może zawierać umowy z kolejnymi usługodawcami, aby skuteczniej spełniać potrzeby swoich klientów.

Fruits Today nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania zgody, chyba, że: (a) jest to odpowiedź na wystosowane przez organy administracyjne, odpowiednio zatwierdzone wnioski o informacje; (b) wymaga tego prawo, odpowiednie przepisy, wezwanie do sądu czy nakaz sądowy, (c) ma to na celu pomoc w przeciwdziałaniu oszustwom lub zapewnia realizację, lub ochronę praw i majątku Fruits Today; (d) ma to na celu ochronę bezpieczeństwa osobistego pracowników Fruits Today i osób trzecich znajdujących się na terenie Fruits Today

MOŻLIWOŚCI POSTĘPOWANIA

Firma Fruits Today daje użytkownikom możliwość zadeklarowania czy chcą otrzymywać informacje uzupełniające naszą ofertę produktów i usług. Chcąc otrzymywać informacje dotyczące produktów i usług oraz materiały marketingowe dotyczące firmy Fruits Today, użytkownik może złożyć odpowiednie zamówienie. Materiały dotyczące firmy Fruits Today mogą obejmować informacje o nowych produktach, oferty specjalne lub zaproszenie do udziału w badaniu rynku. Materiały mogą być dostarczane na jeden z następujących sposobów: pocztą zwykłą, e-mail lub telefonicznie. Opcja ta nie dotyczy wymiany informacji w celu finalizacji zamówienia.

PREFEROWANE SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI I REZYGNACJA

Usługi nie wymagające rejestracji

Firma Fruits Today nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika w celu innym niż podany podczas udostępniania danych. Do przykładów niezwiązanego wykorzystania należą: wysyłanie informacji dotyczących ofert specjalnych, informacji o produktach i marketingowych. Użytkownik może jednak zgłosić chęć otrzymywania tego rodzaju informacji nie wymagających rejestracji. Określ preferowane sposoby postępowania z danymi osobowymi, pisząc do działu ochrony danych osobowych Firmy Fruits Today - pamiętaj, aby podać w korespondencji swoje nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy.

Usługi wymagające rejestracji

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, które zostały wcześniej wyraźnie zamówione (np. biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną, informacji o nowościach i promocjach) skorzystaj z dowolnego z poniższych sposobów:

DANE OSOBOWE A FIRMY ZEWNĘTRZNE

Niektóre usługi firmy Fruits Today są powiązane z usługami świadczonymi przez niezależne firmy zewnętrzne. Usługi te dopuszczają możliwość udostępnienia danych osobowych zarówno firmie Fruits Today, jak i tym firmom zewnętrznym. Do przykładów należy możliwość finalizacji zamówienia za pośrednictwem odsprzedawcy. Firma Fruits Today nie udostępni firmom zewnętrznym danych osobowych użytkownika bez jego zgody.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH POPRAWNOŚĆ

Firma Fruits Today stara się zachować poprawność danych osobowych użytkowników. Z myślą o tym wdrożyliśmy odpowiednią technologię, procedury i strategie zarządzania danymi. Firma Fruits Today umożliwi użytkownikom dostęp do ich danych, starając się w rozsądnym zakresie zapewnić im dostęp oraz możliwość zmiany informacji za pośrednictwem Internetu. Chcąc chronić dane osobowe i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, firma Fruits Today podejmie również odpowiednie kroki zmierzające do weryfikacji jego tożsamości, np. wymagając podania hasła i identyfikatora przed udzieleniem dostępu do danych. Niektóre strony w witrynach Fruits Today mogą oferować ograniczony dostęp dla konkretnych osób, identyfikowanych za pomocą haseł i innych identyfikatorów. Najskuteczniejszym sposobem przeglądania i zmiany danych osobowych jest powrót do strony pierwotnej rejestracji i zastosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek.

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Firma Fruits Today stara się chronić powierzone jej dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, firma Fruits Today wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne i zarządcze w celu ochrony gromadzonych danych.

ZMIANY W TREŚCI DEKLARACJI

Jeśli w Deklaracji wprowadzone zostaną aktualizacje warunków, opublikujemy je w witrynie Fruits Today i zaktualizujemy datę wydania niniejszego dokumentu, zawsze więc można będzie sprawdzić, jakie dane gromadzimy w trybie online, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie możliwości mają użytkownicy. W przypadku istotnych zmian w treści Deklaracji, firma Fruits Today zawiadomi o nich plklientów, których dotyczą zmiany.

KONTAKT Z FIRMĄ

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres działu ochrony danych osobowych rodo@fruits.today.

Wykorzystanie plików cookie i sygnalizatorów www (web beacons)

Zewnętrzne Agencje reklamowe

Firma Fruits Today nie udostępnia reklam innych firm we własnej witrynie. Firma Fruits Today może umieścić reklamę produktów lub usług Fruits Today na stronach innych firm za pośrednictwem zewnętrznych agencji reklamowych. Jeżeli oglądasz stronę www z reklamą firmy Fruits Today, internetowa agencja reklamowa może przesłać na Twój komputer pliki cookie lub sygnalizatory www. Umożliwia to agencji reklamowej rozpoznawanie komputera przy kolejnych odwiedzinach lub pomiar reakcji użytkownika na reklamę. Są to dane anonimowe i nie są związane z danymi osobowymi użytkownika ani bazami danych Fruits Today Dane te są wykorzystywane przez internetową agencję reklamową do pomiaru zainteresowania reklamą i treścią oraz oceny ich skuteczności. Fruits Today nie ma dostępu do danych zgromadzonych przez internetową agencję reklamową. Aby zapobiec przesyłaniu plików cookie przez agencję reklamową na komputer użytkownika, należy zablokować tę opcję na stronie danej firmy lub odpowiednio ustawić filtr przeglądarki.

Pliki cookie

Plik cookie to plik danych przesyłany ze strony www na twardy dysk komputera użytkownika. Fruits Today przesyła pliki cookie podczas przeglądania strony przez użytkownika, dokonywania zakupów lub personalizowania informacji lub rejestrowania się podczas korzystania z niektórych usług. Poprzez zaakceptowanie plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie, użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego użytkownika. Pliki cookie dzielą się zwykle na pliki "sesji" i pliki "stałe".

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej stronie nie będą dostępne, a także niektóre strony www mogą nie być wyświetlane poprawnie. Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:

W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego  dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje za pomocą przeglądarki. Każdy użytkownik może samodzielnie decydować na poziomie ustawienia przeglądarki czy akceptuje pliki cookies, w jakiej ilości i jakie.

Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie cookies  jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika.

Sygnalizatory WWW (Web beacons)

Niektóre strony w witrynie firmy Fruits Today oraz wiadomości e-mail sformatowane jako HTML, korzystają z sygnalizatorów www w połączeniu z plikami cookie, tworząc zbiorcze statystyki na temat wykorzystania strony. Sygnalizator www jest elektronicznym obrazem, znanym również jako jednopikselowy (1x1) lub przezroczysty GIF. Sygnalizatory www mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnalizator. Użytkownik może wyłączyć niektóre sygnalizatory www, poprzez zablokowanie związanych z nimi plików cookie.

Pliki "sesji" po opuszczeniu naszej strony lub zamknięciu przeglądarki nie są zachowywane na komputerze użytkownika. Zebrane informacje umożliwiają analizę ruchu na naszej stronie. Pozwala to nam zdobywać doświadczenia przydatne w ulepszaniu zawartości naszej strony, jej personalizacji oraz ułatwianiu jej obsługi.

Pliki "stałe" są zachowywane na komputerze użytkownika. Są one wykorzystywane do ułatwienia zakupów, personalizacji i usług rejestracyjnych. Na przykład, pliki cookie mogą śledzić pozycje wybrane do zakupu oraz przechowywać hasła na stronach www, które wymagają podania nazwy użytkownika. Pliki cookie "stałe" mogą być usunięte ręcznie przez użytkownika.

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge:  https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl


Deklaracja Google Analytics o ochronie danych

Nasze witryny wykorzystują mechanizmy analizy usług internetowych Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США): Google Analytics, Google Doubleclick i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Doubleclick i Google Tag Manager wykorzystują pliki cookie do analizowania sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje gromadzone przez pliki cookie są przesyłane na serwery Google w USA i przechowywane w archiwum.

Jeśli funkcja anonimowości adresu IP zostanie aktywowana podczas odwiedzania naszej Strony internetowej, twój adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, wymienionych w umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w niektórych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA, gdzie jest skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie działać na naszej Stronie internetowej. Na zlecenie operatora serwisu Google wykorzystuje zebrane informacje do analizy działania Strony internetowej oraz sporządzania raportów odwiedzin Strony internetowej oraz innych usług związanych z przeglądaniem Internetu. Adres IP, który z przeglądarki Użytkownika został przekazany do Google Analytics, nie jest zapisywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Spowoduje to jednak niemożność pełnego wykorzystania wszystkich funkcji Strony internetowej. Ponadto Użytkownik może zablokować przechowywanie danych o korzystaniu ze Strony internetowej (w tym adresu IP), zebranych przez pliki cookies oraz ich przesyłanie i udostępnianie w Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = en

Informacje handlowe — newsletter

Możesz subskrybować nasz newsletter, podając swój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych. Korzystamy z newsletterów i wiadomości tekstowych, aby informować o najnowszych ofertach (np., o nowych produktach, ofertach specjalnych). Możesz zrezygnować z subskrypcji newsletteru i wiadomości tekstowych w dowolnym momencie, klikając link zawarty w newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@fruits.today